Algemene Voorwaarden A-Chief BV I BE0726.441.413

Lage Kaart 146

2930 Brasschaat

1/ Voorwerp:

 

De Opdrachtgever wenst beroep te doen op de diensten van A-Chief BV, welke deze opdracht aanvaardt, als externe coach voor het verlenen van advies omtrent optimalisaties en subsidies, en/of voor het opstellen én mee schrijven van een subsidieaanvraag voor een project bij de Opdrachtgever. Hiertoe zal de opdrachtgever de nodige informatie verstrekken om het dossier zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden, en dus mee te schrijven, alvorens te worden ingediend bij de overheid. Deze opdracht kan dus ook geen zekerheid bieden op een subsidie daar dit onafhankelijk en autonoom door de overheid wordt beslist. Uiteraard zal A-Chief BV het subsidiedossier zodanig kaderen dat het een maximale kans heeft voor een toekenning van de gevraagde, of gedeeltelijke subsidie.

 

2/ Opdrachtdetails:

 

De nauwkeurige beschrijving van de opdracht is opgenomen in de Consultancy Overeenkomst, samen met de Algemene Voorwaarden vormen ze de overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst geldt volgende voorrangsregeling: 1/Algemene voorwaarden, 2/ Consultancy Overeenkomst. Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat A-Chief BV gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Consultancy Overeenkomst. A-Chief BV verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij heeft A-Chief BV het recht te vertrouwen op de volledige juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. A-Chief BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Opdrachtgever.

 

3/ Ondertekening:

 

In het geval de Offerte, de Consultancy Overeenkomst en de Geheimhoudingovereenkomst (NDA) meegedeeld en ondertekend worden onder de vorm van een e-mail, of een e-mail via Adobe Sign, zullen de erin opgenomen handtekeningen een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaars (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

 

4/ Rechtsverhouding:

 

Partijen komen overeen en erkennen uitdrukkelijk dat de rechtsverhouding die tussen hen tot stand wordt gebracht, een rechtsverhouding is tussen zelfstandigen.

 

5/ Uitvoerders:

 

De in de Consultancy Overeenkomst opgesomde diensten en activiteiten zullen worden uitgevoerd door de Zaakvoerders van A-Chief BV: Nadia TejadosSanchez en Geert Spapen.

 

6/ Vergoedingen:

 

De diensten zullen worden verstrekt tegen de in de offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De vergoedingen zijn verschillend al naargelang de aard van de opdracht. Voor het verstrekken van advies omtrent kleinschalige optimalisaties wordt een vergoeding per uur gefactureerd (time/material, tegen de in de offerte vastgestelde prijs). Voor grotere subsidiedossiers is de vergoeding opgesplitst in twee onderdelen: 1/ een forfaitaire vergoeding (tegen de in de offerte vastgestelde prijs) onmiddellijk factureerbaar na aflevering van het afgewerkt subsidiedossier aan de Opdrachtgever, gevolgd door een succesgebonden commissie (tegen het in de offerte vastgestelde tarief) bij goedkeuring van de subsidieaanvraag door de overheid. Indien de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, verbindt A-Chief BV zich ertoe de vooraf gefactureerde forfaitaire vergoeding voor het schrijven van het dossier volledig in mindering te brengen op het door de Opdrachtgever verschuldigde commissiebedrag. Indien er een financieel plan nodig is bij het subsidiedossier, dan wordt deze binnen de afgesproken termijn door de Opdrachtgever aangeleverd bij A-Chief BV. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om A-Chief BV binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst een afschrift te bezorgen van de finale beslissing van de overheid. De tarieven van A-Chief BV worden jaarlijks aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Offertes zijn gerelateerd aan één subsidieaanvraag, voor één juridische entiteit. Voor elke nieuwe subsidieaanvraag wordt een nieuwe offerte opgesteld. Elk toegekende tarief of korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

 

7/ Facturatie

 

De facturen van A-Chief BV zijn betaalbaar op de hoofdzetel van A-Chief BV binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling van de factuur wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 10% op jaarbasis. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen indien een factuur langer dan 30 kalenderdagen onbetaald blijft. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele verandering en scheppen geen schuldvernieuwing. Elke factuur van A-Chief BV is door de Opdrachtgever definitief aanvaard indien deze niet binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekende brief, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het indienen van een protest ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. De kosten verbonden aan het invorderen van de facturen zijn ten laste van de Opdrachtgever.

 

8/ Duur en beëindiging:

 

De opdracht wordt aangevat na ontvangst van de ondertekende Consultancy Overeenkomst. Voor de doorlooptijd van het mee schrijven van een subsidiedossier wordt een raming doorgegeven aan de Opdrachtgever zodra A-Chief BV over alle informatie beschikt die nodig is om met het dossier te kunnen starten. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. De overeenkomst kan enkel beëindigd worden in de periode die voorafgaat aan de indiening van de subsidieaanvraag bij de overheid, in onderlinge toestemming tussen beide Partijen. De beëindiging dient per aangetekend schrijven aan de andere Partij te worden aangezegd. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven alle adviezen, documenten, bijlagen uitgewerkt door A-Chief BV haar eigendom. Indien de Opdrachtgever de Consultancy Overeenkomst beëindigt voor dat het subsidiedossier is ingediend bij de overheid verbindt hij er zich toe om tijdens een periode van 3 jaar na beëindiging (om welke reden ook), geen gebruik te maken van de adviezen, documenten en bijlagen van A-Chief BV om het subsidiedossier éénzijdig - met aanpassing of zonder aanpassing van de inhoud - alsnog in te dienen bij de overheid. Elke schending van deze afspraak geeft aanleiding tot betaling door de Opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12.000euro. De overeenkomst neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Opdrachtgever. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan A-Chief BV gestaakt worden.

 

9/ Confidentialiteitsclausule (NDA-clausule):

 

A-Chief BV erkent dat alle formules en/of (bedrijfs)methodes en processen aangewend door de Opdrachtgever of door vennootschappen in de groep waartoe hij behoort, of door klanten van hem of van voormelde vennootschappen, een strikt vertrouwelijk en geheim karakter hebben. Een desbetreffende NDA wordt afzonderlijk opgesteld en ondertekend door beide partijen.

 

10/ Aansprakelijkheid:

 

A-CHIEF BV geeft geen garantie m.b.t. goedkeuringen van subsidiedossiers, noch over het uiteindelijk toegekende bedrag. Dit omdat de uiteindelijke beslissing over de toekenning van een subsidie en de omvang van het subsidiebedrag uitsluitend bij de overheid zelf ligt, dewelke op een onafhankelijke en soevereine wijze hierover beslist. A-Chief BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele terugvorderingen van subsidies door de overheid bij het niet naleven van de toekenningsvoorwaarden door de Opdrachtgever. Voor alle aanspraken uit hoofde van handelingen, nalatigheden, fouten of gebreken dan wel het verloren gaan van de aan A-Chief BV ter hand gestelde gegevens en bescheiden ter zake van de door A-Chief BV uitgevoerde werkzaamheden verklaart A-Chief BV uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid te nemen tot een maximumbedrag van 250.000euro. A-Chief BV zal evenwel nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor indirecte schade of gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeels-afvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van klanten, stijging overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan. Het recht op schadevergoeding voor fouten toe te schrijven aan A-Chief BV vervalt zes (6) maanden na het zich voordoen van de vermeende fout.

 

11/ Overmacht:

 

In geval van overmacht wordt de nakoming van de Opdrachtnemer van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder verlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur, defecten in de telecommunicatie en IT-apparatuur of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen A-Chief BV en deze leverancier. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der Partijen op zich heeft genomen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen is te wijten aan overmacht.

 

12/ Toepasselijk recht en geschillen:

 

Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien en die de Partijen niet in der minne konden regelen, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, vallen onder exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt.

 

13/ Nietigheid:

 

De nietigheid of afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

 

14/ Slotbepalingen:

 

De algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en vervangen, annuleren en/of vernietigen alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de aangelegenheden die erin behandeld worden. Elke verandering aan deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die er uit voortvloeien is pas geldig na schriftelijk akkoord van de twee Partijen.